verslozvaigzdes

Portalo taisyklės

Portalo taisyklės ir atsakomybės apribojimas 

1. Šios nuostatos, taisyklės ir sąlygos atsoja sutarties pasirašymą ir yra laikomos oficialiai galiojančia sutartimi tarp www.ipsa.lt (anksčiau www.verslozvaigzdes.lt) administruojančios MB "Novus Nexus" ir Jūsų -  informacijos siuntėjų ir gavėjų (toliau – „Lankytojas”, „Registruotas vartotojas”, „Vartotojas”, „Klientas”, „Skaitytojas”), kuria numatoma naudojimosi interneto portalu www.ipsa.lt (toliau - „Portalas”) taisyklės - informacijos siuntimo ir gavimo, peržiūrėjimo, patvirtinimo, administravimo tvarka, „Portalo” vartotojų teisės ir pareigos, atsakomybė ir kitos nuostatos. 
2. „Portalo”  tikslas - suteikti registruotiems vartotojams galimybę įkelti savo įmonių informaciją į portalą, gauti atsiliepimus apie jų veiklą ar prekes (toliau vadinama „Žinute“) publikuoti ir atlikti informacinę sklaidą.
3. Informaciją į „Portalą” gali kelti pats „Vartotojas”, arba „Portalo” administratorius, kai telefonu ar el.paštu suderina paslaugų užsakymo salygas su atsakingais įmonių atstovais. Šių įmonių atstovų vardas ir pavardė yra įrašomi į paslaugų suteikimo informacinį el.pašto laišką ir saskaitą - faktūrą.
4. „Portale” gaunamos „Žinutės” pateikiamos ne „Portalo” administratoriaus iniciatyva, o pačių nuomonės pateikėjų - „Lankytojas” iniciatyva. „Portalo” administratorius nekontroliuoja lankytojų paskelbtos nuomonės ar teksto turinio, neužtikrina nuomonės išsamumo, naudingumo, teisingumo ir neatsako už jį. Administratoriaus pareiga – informuoti apie pateiktą žinutę, jos gavėją - „Registruotą vartotoją”. 
5.  „Portalo”  administratorius neatsako už jokią moralinę, materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys, taip pat „Registruoti vartotojai” ir „Lankytojai” - jei jie priėmė sprendimus vadovaudamiesi portalo puslapiuose pateikta informacija.
6. Naudodamasis „Portalu”, „Vartotojas” ar „Lankytojas” besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis aprašytų reikalavimų ir taisyklių, patvirtina, kad susipažino su šio susitarimo sąlygomis ir taisyklėmis, sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis. Naudojimasis „Portalu” reiškia visų ir bet kokių veiksmų atlikimą „Portale”. Taisyklės yra privalomos visa apimtimi, nesutinkant bent su viena taisyklių nuostata, asmuo negali tapti „Vartotoju” ir negali naudotis nei viena „Portalo” paslauga.  Taisyklių patvirtinimo metu, serveryje yra fiksuojamas IP adresas, iš kurio vyksta patvirtinimas.
7.
„Portale” pateiktų „Žinučių” skaitymas yra paties „Skaitytojo” valios išraiška. „Skaitytojas” pats  atsako už bet kokią žalą, padarytą jo sveikatai, kompiuterinei technikai ar programinei įrangai. „Skaitytojas” sutinka apmokėti visas išlaidas, susijusias su atsiradusios žalos likvidavimu ir nereikšti jokių pretenzijų www.ipsa.lt „Portalo” administratoriui. 
8. Skaitant „Žinutes”  ar kitą pateiktą informaciją, Jūs galite būti perkeltas į kitų įmonių ar fizinių asmenų interneto puslapius. „Portalas” neatsako už tuose interneto puslapiuose pateiktą informaciją, nes „Portalo” administratorius neturi teisės tvarkyti tuose puslapiuose pateiktos informacijos.
9. Informacija apie „Žinutes” paskelbusį asmenį gali būti suteikta tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
10. „Portalo”  administratorius nepriima atsiliepimų, komentarų dėl „Portale”  pateikiamų nuomonių. 
11. „Portalas” turi teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra keisti „Portalo” naudojimo taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo „Portale”. Jei pakeitus Taisykles „Klientas” nenustos naudotis „Portalu”, bus laikoma, kad „Klientas” pritaria taisyklių pakeitimams. Jei „Klientas” nesutinka su pakeistomis taisyklėmis, praranda teisę ir galimybę naudotis „Portalo”   paslaugomis.
12. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata tampa negaliojančia, tai nedaro negaliojančiomis likusių nuostatų.
13. Dalis  „Portale” teikiamų paslaugų gali būti apmokestintos (toliau - „Mokamos paslaugos”). Tokios paslaugos yra aprašytos „Portale”, o esminės sąlygos derinamos su administratoriumi.
14. „Mokamos paslaugos” - įmonės informacijos publikavimas ir sklaida internete. „Mokamų paslaugų” kaina be informacijos ir nuorodų įkėlimo, bei kitų IPSA.lt darbuotojų administravimo darbų, prasideda nuo 299.00 € vieneriems metams, tačiau priklausomai nuo talpinamos informacijos kiekio ar papildomų paslaugų, kainos kiekvienu atveju derinamos su „Portalo” administratoriumi. „Portalas” turi teisę be atskiro perspėjimo keisti kainas bei apmokestinti ir kitas paslaugas (naujam Klientui). 
15. Tuo atveju, kai įmonės informacinę anketą kuria „Portalo” administratorius (sutarus paslaugų užsakymą su „Klientu”), be atskiro sutikimo naudojamas „Klientų” internetinių svetainių turinys, nuorodos, bei viešai prieinama informacija, taip pat pačio „Kliento”  pateikta informacija.
16. IPSA.lt paslaugos yra suderinamos ir užsakomos telefonu arba susitikimo metu. „Klientas”  supranta, kad gavus užsakytų IPSA.lt paslaugų elektroninį laišką su prisijungimo prie anketos duomenimis bei valdymo informacija, anketos nuoroda ir sąskaita - faktūra, įsipareigoja ją apmokėti per nurodytą joje terminą. Kaina nurodyta sąskaitoje - faktūroje yra už vienerių metų anketos publikavimą. Pastebėjus netikslumus sukurtoje įmonės anketoje, sąskaitoje - faktūroje ar atsiradus kitiems prieštaravimams, apie tai per penkias dienas nuo gavimo pranešti telefonu ir el.paštu nurodytu laiške. Jei „Klientas”  to nepadaro - reiškia jis jokių prieštaravimų ar pretenzijų „Portalo” administratoriui neturi.
17. „Klientas” supranta, kad „Mokamos paslaugos” teikiamos tik tuomet kai „Klientas” už jas sumoka pagal pateiktą sąskaitą, bet tai nereiškia, kad po informacinės anketos sukūrimo ir patalpinimo portale IPSA.lt, atsisakant sutartų paslaugų galima išvengti sąskaitos - faktūros apmokėjimo prievolės.
18. „Portalas” pasilieka teisę bet kada vienašaliu sprendimu keisti mokamų paslaugų įkainius ir mokėjimo tvarką. 
19. 
„Portalo” administratorius negarantuoja vartotojams komercinės sėkmės paieškos sistemose, socialiniuose tinkluose ir kitoje internetinėje erdvėje, bei  neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius ar numanomus „Vartotojų” ar „Klientų”  nuostolius, turėtas išlaidas, negautas pajamas ar pelną, susijusį su šio „Portalo” veikla. „Klientas” supranta, kad portale IPSA.lt įkeltus „Kliento” raktinius žodžius bei aktyvias nuorodas į jo svetainę, reitinguoja Google paieškos sistema, todėl „Portalo” administratorius negali garantuoti „Kliento” svetainės randamumo pirmuose paieškos sistemos puslapiuose pagal visus naudojamus ir į IPSA.lt įkeltus raktažodžius.
20. Pateikdamas informaciją, talpindamas „Žinutę”, „Lankytojas” patvirtina, kad pateikia išsamią ir tikrovę atitinkančią informaciją. Visa atsakomybė už „Portalo” puslapiuose esančio turinio naudojimą atitenka tiesiogiai „Portalo” vartotojams („Lankytojui”, Rregistruotam vartotojui” ar bet kuriam kitam asmeniui dalyvaujančiam „Portalo” veikloje). „Žinutės” savo turiniu ir prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms moralės normoms, LR teisės aktams. Draudžiama talpint informaciją, kuri pažeistų autorines teises, būtų šmeižianti, įžeidžianti, bet kaip, bet kokia forma diskriminuojanti bet kurį asmenį, kurstytų diskriminaciją ar nesantaiką, pažeistų asmens teisę į privatumą, garbę, orumą, keltų grėsmę „Portalo” funkcionalumui ar saugai.
21. Jaunesniems kaip 18 metų amžiaus asmenims be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo draudžiama pateikti informaciją šiam „Portalui” ir (ar) atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiuo „Portalu”. 
22. „Portalas” turi teisę be atskiro įspėjimo keisti jo struktūrą, dizaino sprendimus, perleisti „Portalą” kitų nuosavybėn ar nutraukti/pristabdyti veiklą, vykdyti profilaktinius darbus, kurių metu gali būti laikinai apribota galimybė naudotis „Portalo” paslaugomis. 
23. „Portalas” turi teisę „Klientui” siųsti naujienlaiškius, komercinius ir kitus pasiūlymus nurodytu elektroninio pašto adresu. „Klientui”  turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas raštiškai apie tai „Portalo” administratorių.
24. Be „Portalo” sutikimo griežtai draudžiama kopijuoti, spausdinti ar kitaip platinti, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais tinklapyje esančią informaciją. 25. Visi šioje sutartyje nesureguliuoti klausimai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.