verslozvaigzdes

Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos.
  1. MB "Novs" (toliau - "Bendrovė") gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės http://www.ipsa.lt/ (toliau - "Svetainė") lankytojų ir pirkėjų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
  2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo).
  4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
 2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.
  1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
  3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  6. Duomenų valdytojas - MB "Novs" pagal LR įstatymus įsteigta bendrovė.
  7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
  8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?
  1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, susisiekimo su mumis formoje: vardas,  el. pašto adresas, telefono Nr. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tik komunikacijos laikotarpiu, vėliau yra ištrinami ir nearchyvuojami. Kiti pateikiami ir svetainėje publikuojami duomenys yra tik juridinių asmenų duomenys.
  2. Surinktus Jūsų asmens duomenis kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate lankydamiesi Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės Google Analytics pagalba. Šie duomenys yra saugomi tik iki sesijos pabaigos.

 

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Papildoma inform.

Google analytics

_unam

Vartotojo veiksmų analizė

Įeinant į puslapį

Iki sesijos pabaigos

Daugiau čia>>

Google analytics

_utma

Vartotojo veiksmų analizė

Įeinant į puslapį

Iki sesijos pabaigos

Daugiau čia>>

Google analytics

_utmc

Vartotojo veiksmų analizė

Įeinant į puslapį

Iki sesijos pabaigos

Daugiau čia>>

Google analytics

_ga

Vartotojo veiksmų analizė

Įeinant į puslapį

Iki sesijos pabaigos

Daugiau čia>>

 

 1. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
  1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: susisiekimui su Jumis.
 2. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
  1. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 3. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.
  1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@ipsa.lt)  tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
   1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,
   2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,
   3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,
   4. reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
   5. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
   6. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
   7. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
   8. Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;
   9. reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
   10. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui); 
   11. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
  2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/
 4. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.
  1. Mes nesiunčiame naujienlaiškių, tačiau norėdami juos atsiųsti el. paštu tai darysime tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.
  2. Šie Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas.
 5. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?
  1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.
  2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu. Duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai:
   1. Duomenų tvarkytojų nėra.
  3. Mes pasitelktume tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrintų, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
  4. Pažymime, kad galimi duomenų tvarkytojai turėtų teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
  5. Duomenų tvarkytojas negalėtų pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės leidimo.
  6. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, nėra teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes).

 

 1. Svetainėje pateikiamos nuorodos.
  1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.